เกี่ยวกับสหกิจศึกษานานาชาติ
หลักสูตรสหกิจศึกษา คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรสหกิจศึกษาที่เปิดสอนในคณะสหวิทยาการ มีดังนี
  • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ นวัตกรรมและความยั่งยืน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเอกการเงินธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการดำเนินงานสหกิจศึกษาฯ
คู่มือสหกิจศึกษาฯ
ประมวลภาพ
รายชื่อสถานประกอบการ
ลำดับที่ สถานประกอบการ ประเทศ หลักสูตรที่เปิดรับ
1 สถานกงศุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ECON, EBM
2 SOKXAY GROUP/Sokxay Microfinance Institute,Laos สปป.ลาว PA, ECON
3 KOLOA GROUP สปป.ลาว LAW, ECON, IB
4 บริษัท พงสะหวัน กรุ๊ป สปป.ลาว PA, ECON
5 Phogsavanh Bank (Saythany Service Unit) สปป.ลาว PA
6 สะหวันปาร์ค สปป.ลาว ECON
7 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว PA, IB
8 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว สปป.ลาว PA, ECON
9 Chitchalern Thadluang Plaza สปป.ลาว IB
10 บริษัท CKL จำกัด (เครือพงสะหวัน) สปป.ลาว PA
11 Savan Pacifica Development สปป.ลาว PA
12 Deaun Sawanh Group สปป.ลาว IB
13 Lao Premier International Law Office สปป.ลาว LAW
14 Crowne Plaza Vientiane สปป.ลาว TOUR