ข้อมูลอาจารย์

สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น .อาจารย์ที่ปรึกษา

คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 268/2564 เรื่อง คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564


คณะกรรมการสหกิจศึกษาฯ

คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 268/2564 เรื่อง คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564