เกี่ยวกับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หลักสูตรสหกิจศึกษา คณะสหวิทยาการ
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทินการดำเนินงาน
...
คู่มือ
ประมวลภาพ
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ลำดับที่ โรงเรียน จังหวัด หลักสูตรที่เปิดรับ
1 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย TEFL
2 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร หนองคาย TEFL
3 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย หนองคาย TEFL
4 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา หนองคาย TEFL
5 โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง หนองคาย TEFL