ข้อมูลสถานประกอบการ

ที่ให้การสนับสนุนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น .รายชื่อสถานประกอบการลำดับที่ สถานประกอบการ จังหวัด หลักสูตรที่เปิดรับ
.. ... .... ...ประโยชน์ที่สถานประกอบการจะได้รับ


  • ได้แรงงานที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการ
  • ได้สร้างความร่วมมือทางวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษา
  • ได้ความรู้แนวคิด และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากสถาบันอุดมศึกษา
  • ลดภาระค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานใหม่ และอาจเกิดการจ้างงานทันที

คุณสมบัติของสถานประกอบการ


  • เป็นสถานประกอบการที่เล็งเห็นความสำคัญในความร่วมมือในรูปแบบของสหกิจศึกษา
  • เป็นสถานประกอบการที่มีการประกอบการที่สอดคล้องกับวิชาชีพและสาขาวิชาเอกของนักศึกษาในสาขาวิชานั้น ๆ
  • เป็นสถานประกอบการที่สามารถจัดหาบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor)
  • เป็นสถานประกอบการที่ยินดีและสามารถจ่ายค่าตอบแทนแก่นักศึกษาตามที่สถานประกอบการเห็นสมควร