แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสหวิทยาการ จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “Soft Power กับการพัฒนาประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โอกาสและความท้าทายสู่เวทีโลก”

        เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ “Soft Power กับการพัฒนาประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โอกาสและความท้าทายสู่เวทีโลก&r