แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

นักศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระดับนานาชาติ และส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา พัฒนาการวิจัยสำหรับสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ในระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโทและเอก มุ่งพัฒนาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้สู