แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ มข. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ เรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education) ร่วมกับโรงเรียนน้ำสวยวิทยา จังหวัดหนองคาย

        เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ อาคารปฏิบัติการประมง คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ เรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างคณะสหวิทยาการ มหาวิท