แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

นักวิจัยฯ คณะสหวิทยาการ มข. ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 คณะนักวิจัยโปรแกรมวิจัย เรื่อง ความมั่นคงทางการท่องเที่ยวในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ หัวหน้าโครงการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร