แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ จัดโครงการแข่งกีฬา IS KKU eSports 2023

        เมื่อวันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ NK2217 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดโครงการ IS KKU eSports 2023 จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ค