แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการเงินธุรกิจ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

บุคลากร คณะสหวิทยาการได้รับรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยกองบริหารงานวิจัย ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย R2R Show & Share 2023 โดยมี รองศาสตราจารย์ปณิธาน พีรพัฒนา ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (Rou