แนะนำหลักสูตร

คุณสนใจหลักสูตรไหนบ้าง?

หลักสูตรทั้งหมด Facebook
ลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ คณะสหวิทยาการ
สาขาวิชาการจัดการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) คณะสหวิทยาการ
INTERDISCIPLINARY TODAY

รอบรั้วสหวิทยาการ

คณะสหวิทยาการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี 2566

        เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม รองคณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอ