หลักสูตรปริญญาโท/เอก

ระดับปริญญาโท มีทั้งหมด 6 หลักสูตร

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประกอบการทางธุรกิจ (Master of Science Program in Science Technology & Business Enterprise)
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Master of Engineering Program in Electrical and Computer Engineering (International Program)
  3. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (Master of Laws Program in Laws)
  4. หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว (Master of Economics Program in International and Tourism Economics)
  5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม (Master of Business Administration Program in Entrepreneurship and Innovation)
  6. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Master of Education Program in Educational Administration and Quality Development)

ระดับปริญญาเอก มีทั้งหมด 2 หลักสูตร

  1.  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Doctor of Philosophy Program in Applied Bioresource Science (International Program))
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการประกอบการทางธุรกิจ (Doctor of Philosophy Program in Science Technology and Business Enterprise)
  3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (Doctor of Philosophy Program in Electrical and Computer Engineering (International Program))

ข่าวล่าสุด