เกี่ยวกับคณะสหวิทยาการ

ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม

ปณิธาน 

คณะสหวิทยาการ มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อผลิตบัณฑิตที่พร้อมทำงานกอปรด้วยความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมุ่งพัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการสู่การเป็นขุมปัญญาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 ค่านิยม (Values)

 ค่านิยม : มุ่งมั่น รู้หน้าที่ มีจิตอาสา แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

1. มุ่งมั่น = ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การทำงานด้วยความเพียรพยายามอดทนเพื่อให้งานสำเร็จ

2. รู้หน้าที่ = การรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

3. มีจิตอาสา = มีความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

4. แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ = การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการคิดแบบใหม่ๆ

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

“วัฒนธรรมองค์กร” ของคณะสหวิทยาการ คือ  

1) ทำงานเป็นทีม และมีจิตใจของการบริการ 

2) ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

3) เป็นชุมชนทางวิชาการที่เน้นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก

วิสัยทัศน์

คณะชั้นนำในการบูรณาการพหุศาสตร์ สู่การสร้างโอกาสและภูมิปัญญาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้วิชาการ มีความพร้อมในการทำงาน มีคุณธรรม และจริยธรรม
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศ ถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
สมรรถนะหลัก

ความสามารถในการบูรณาการความรู้หลายสาขา หลายศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ต้นไม้ประจำคณะ

ต้นไม้ประจำคณะ คือ ต้นชิงชัน 

เป็นไม้ยืนต้น ทน เป็นไม้เนื้อไม้แข็ง แก่นสีแดงเข้มถึงสีม่วงแก่ เปลือกจะมีความหนาซึ่งเป็นสีน้ำตาลอมเทาสามารถล่อนออกเป็นแว่นๆได้และมีเนื้อภายในเป็นสีเหลือง ใบนั้นจะเป็นใบประกอบแบบขนนก ดอกมีขนาดเล็กที่รวมกันเป็นช่อ ฝักเป็นรูปหอกแต่แบนส่วนหัวท้ายของฝักนั้นจะแหลม ส่วนระบบรากนั้นจะมีความลึกมาก เป็นต้นไม้ประจำวิทยาเขตหนองคายมาก่อน และมีเพลงที่มีคำว่าร่มชิงชัน ซึ่งคณะสหวิทยาการเกิดจากการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

สีประจำคณะ

สีประจำคณะสหวิทยาการ คือ  สีน้ำตาล-ทอง

สีน้ำตาล หมายถึง  ความเป็นมิตร ความอบอุ่น ความจริงใจ ความแข็งแรง ความซื่อสัตย์ ความไว้ใจ สุขภาพ ความยั่งยืน ความทนทาน ความเรียบง่าย ความเป็นผู้ใหญ่ ความเสมอภาค  เป็นสีแทนความอบอุ่นมั่นคงไปด้วยหลักทรัพย์ เป็นสีเดียวกับต้นไม้ขนาดใหญ่ บ่งบอกถึง อดีตอันยาวนาน และประสบการณ์ที่ผ่านมา   รวมทั้งเป็นสีของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคาย สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ บ่งบอกถึงความเจริญของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

สีทอง มีความหมายคือ เป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง ความหรูหรา ความมีระดับ ความสูงส่ง ความสำเร็จ ความเปิดเผย ความรอบรู้ ความมั่นใจ ชัยขนะ คุณธรรม ความเมตตา ความใจกว้าง ความตั้งใจ มนต์ขลัง 

อักษรย่อประจำคณะสหวิทยาการ 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีชื่อภาษาอังกฤษ คือ Faculty of Interdisciplinary Studies, Khon Kaen University ดังนั้นคณะสหวิทยาการจึงกำหนดอักษรย่อประจำคณะคือ IS KKU

โดย  I   ย่อมาจาก Interdisciplinary    

S   ย่อมาจาก Studies    

  KKU     มาจาก Khon Kaen University

วันสถาปนาประจำคณะสหวิทยาการ 

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เริ่มก่อตั้งตาม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 635/2563 เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 

ทั้งนี้คณะสหวิทยาการจึงกำหนดให้ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะสหวิทยาการ 

 

ข่าวล่าสุด