คณะผู้บริหาร


ผศ.ดร. เกียรติ แสงอรุณ
คณบดีคณะสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน
รองคณบดี

รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์
รองคณบดี

ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน
รองคณบดี

ผศ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม
รองคณบดี

ผศ.ดร.สิริวงษ์ เอียสกุล
ผู้ช่วยคณบดี

ดร.อังศุอร ณ หนองคาย
ผู้ช่วยคณบดี

รศ.ดร. ธนัญชัย ดาศรี
ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร. เจษฎา โสตถิปิณฑะ
ผู้ช่วยคณบดี

 


นายละมุณ กั้งจำปา
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย