ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :      บัญชีบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :      บช.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Accountancy

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.Acc

ปรัชญา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถอย่างกว้างขวางในวิชาชีพบัญชี มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน และพร้อมจะปฏิบัติงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

วัตถุประสงค์
 1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
 2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาข้อเท็จจริง รู้จักใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานสายวิชาชีพบัญชีและเรื่องทั่วไปได้
 4. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ
 5. มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองทั้งด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม
 6. มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
 1. เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 2. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9
 3. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  (หรือตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบฯ)
 4. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 5. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 6. ทั้งนี้ หากนักศึกษาไม่ผ่านการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่ได้ศึกษาและสอบผ่านรายวิชาในหลักสูตรครบตามเกณฑ์ที่สามารถขอรับอนุปริญญาได้
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
 • สามารถประกอบอาชีพการทำบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริหาร การภาษีอากร การวางระบบบัญชี การศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี การตรวจสอบภายใน การให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีและการเป็นผู้ประกอบกา   
รายละเอียดเพิ่มเติม