ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   บริหารธุรกิจบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :     บธ..

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Bachelor of Business Administration

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  B.B.A.

วิชาเอก

ธุรกิจระหว่างประเทศ

การเงินธุรกิจ

ปรัชญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ และ วิชาเอกการเงินธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และจิตสำนึกด้านบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในด้านการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และการเงินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรในตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ให้มีความสามารถด้านการสื่อสาร มีความชำนาญในวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถบริหารการเงินขององค์กรได้ การสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
  1. มีความรู้เรื่องธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการด้านการเงินธุรกิจอย่างกว้างขวาง   
  2. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ โดยนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการทำงานและให้ความรู้เชิงวิชาการกับการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการด้านการเงินธุรกิจ 
รายละเอียดเพิ่มเติม