ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Tourism and Hospitality Industry

 ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :   บธ.. (การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Tourism and Hospitality Industry)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.B.A. (Tourism and Hospitality Industry)

ปรัชญา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2559) มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และจิตสำนึกด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรในท้องถิ่นและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมุ่งเน้นองค์ความรู้ทางการท่องเที่ยวมีความสามารถด้านการสื่อสาร มีความชำนาญในวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีในงานบริการ จิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

  วัตถุประสงค์
  1. มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
  2. มีความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศในระดับดี ซึ่งหมายรวมถึงภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการทำงานและให้ความรู้เชิงวิชาการกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการได้
  4. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาไว้ซึ่งมรดกทางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการของประเทศชาติให้มีความยั่งยืนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ด้วยความสำนึกและรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
  1. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 9 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่
  2. สอบผ่านทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะบังคับ และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือต้องได้ระดับคะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
  3. สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย    
  4. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
  • สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในองค์กรเอกชนและองค์กรภาครัฐ เช่น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น มัคคุเทศก์ ผู้จัดการ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานร้านอาหาร เจ้าของกิจการ เป็นมัคคุเทศก์และการเป็นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการเสนอนโยบายกำกับดูแลวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม