บุคลากรสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.ดร.ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ
Asst. Prof. Dr. Phathairat Pongpratead
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.รัฐการ บัวศรี
Asst. Prof. Dr. Rathakarn Buasri
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.ดร.วัลภา ถมยา
Asst. Prof. Dr. Wanlapa Thomya
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผศ.อุมา ฤทธิ์ศรี
Asst. Prof. Uma Ritsri
ผู้ช่วยศาสตราจารย์