...

โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่สร้างงานวิจัยใหม่ (ในรูปแบบออนไลน์) คณะสหวิทยาการ มข.

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 ณ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่สร้างงานวิจัยใหม่ (ในรูปแบบออนไลน์) ระยะที่ 1 การเตรียมเอกสารเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้รับผิดชอบโครงการงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี บูชิตชน รองคณบดีคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับเกียรติจากวิทยาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ นานาชาติ อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยและการเขียน Cover letter เพื่อการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ”

การพัฒนานักวิจัยให้สามารถตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติที่มีผลกระทบสูง และมีบทความที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ในระดับชาติและนานาชาติได้นั้น มีความจำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งการประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ การฝึกอบรมนักวิจัยให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และการส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดเตรียมเอกสาร ดังนั้น เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการทำงานวิจัย ประจำปี พ.ศ.2567 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ จึงจัดโครงการโครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ ระยะที่ 1 การเตรียมเอกสารเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติขึ้นเพื่อบ่มเพาะให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะที่จำเป็นเพื่อการจัดทำเอกสารสำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการ บูรณาการเครือข่ายนักวิจัยภายในคณะ เพื่อให้เกิดงานวิจัยแบบบูรณาการมากขึ้น

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด