...

คณะสหวิทยาการ มข. จัดโครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการ และได้บริการวิชาการแก่ชุมชน”

        เมื่อวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม NK1403 และ NK1404 อาคารสำนักงานบริหาร งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ มข. ได้กำหนดจัดโครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการ และได้บริการวิชาการแก่ชุมชน” ภายใต้โครงการบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยใหม่ 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  พืชทองหลาง (ดร.ขุน) จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายในหัวข้อดังนี้

1. วิเคราะห์โจทย์วิจัย  แหล่งทุน และเทคนิคการตั้งชื่อโครงการวิจัย
2. ปฏิบัติ วิพากษ์ การตั้งชื่อโครงการวิจัย (วิเคราะห์รายบุคคล)
3. เทคนิคการเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย (วิเคราะห์รายโครงการ)
4. เทคนิคการเขียนชุดโครงการวิจัย และ การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
5. ปฏิบัติการเขียนข้อเสนอในฟอร์มโครงการวิจัย
6. ปฏิบัติการกรอกแบบฟอร์มชุดโครงการวิจัย และ ปฏิบัติการกรอกข้อเสนอลงในระบบ NRIIS
7. การนำเสนอโครงการวิจัย

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัยที่พร้อมขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน และเพื่อบูรณาการงานวิจัยคณะสหวิทยาการและเกิดเครือข่ายการวิจัย ทั้งนี้มีคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกว่า 40 คน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด