...

นักศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระดับนานาชาติ และส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา พัฒนาการวิจัยสำหรับสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

ในระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2567 คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เปิดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโทและเอก มุ่งพัฒนาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบูรณาการความรู้สู่งานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ หลักสูตรได้จัดโครงการศึกษาดูงานระดับนานาชาติ และส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา พัฒนาการวิจัยสำหรับสร้างนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

·      เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตฝึกการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และหน่วยงานภายนอกที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมระดับนานาชาติ

·      เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นความสำคัญของการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

·      เพื่อกำกับและติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะสหวิทยาการ

·      เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยแบบบูรณาการร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของภาครัฐและภาคเอกชนได้

·      เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย

 

ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ได้แก่

·      กิจกรรม Innovation Hack ถอดรหัสนวัตกรรม โดย Bold Group Thailand พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ซอฟต์แวร์พาร์ค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ARI Co-InnoSpace ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค  บรรยายโดย อ.สุทธิศักดิ์ วงศ์ปิยะ, Senior Innovation Coach และผู้ร่วมก่อตั้ง BOLD GROUP Thailand และ ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

·      กิจกรรม Introduction Synergy Group & IoT Technology and Applications พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ SYNHUB Digi-Tech Community SYNHUB Digi-Tech Community อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บรรยายโดย อ.นิติ เมฆหมอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SYNHUB และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมไทยไอโอที

·      เข้าเยี่ยมชมโครงการวังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สรณะ นุชอนงค์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยสิริเมธี ในการต้อนรับคณะดูงานครั้งนี้

·      กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม หัวข้อ “ติดตามความก้าวหน้าวิทยาพนธ์ของ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์” โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ รศ.ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม ประธานหลักสูตร รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล และ ผศ.ดร.อริยะ นามวงศ์

โครงการนี้ยังสามารถส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และหน่วยงานภายนอก การจัดโครงการครั้งนี้ยังเป็นการติดตามและประเมินผลการทำวิจัยของนักศึกษารายบุคคลในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีผลงานวิชาการที่สามารถเผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น SCOPUS หรือ ISI

ข่าว : รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล ผู้รับผิดชอบโครงการ

แหล่งที่มาภาพบางส่วน : Facebook Page ถอดรหัส นวัตกรรม

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด