คณะสหวิทยาการ

บังอร เหมัง
Assoc. Prof. Dr. Bung-orn Hemung
รองศาสตราจารย์
อำพน ศรีรักษา
Assoc. Prof. Ampon Sriraksar
รองศาสตราจารย์
กริช แรงสูงเนิน
Asst. Prof. Dr. Grid Rangsungnoen
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กานดา ศรอินทร์
Asst. Prof. Dr. Kanda Sorn-in
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จตุราพร สีหาบุตร
Asst. Prof. Dr. Chaturaporn Sihabutr
ผู้ช่วยศาสตราจารย์