งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา

หัวหน้างาน
นางสาววรรณวิภา ศักดิ์ดาเดช
Mrs. Wanvipa Sakdadech
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง
Mr. Jeerawat Ngernpoklang
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายละมุณ กั้งจำปา
Mr. Lamun Kangjumpa
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ จิ๋วแหยม
Mrs. Siriwan Jiwyam
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวอัญญรัตน์ สุทธินันท์
Mrs. Unyarat Suttinan
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวอารีย์ อินเสาร์
Mrs. Aree Insao
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นายธวัชชัย บุตรศรี
Mr. Tawatchai Bootsri
นักกิจการนักศึกษา
นายวรชาติ แก้วพิภพ
Mr. Worachat Kaewpipob
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอัคนี เจริญสุข
Mr. Akanee Charoensuk
นักกิจการนักศึกษา