นายวรชาติ แก้วพิภพ

นายวรชาติ แก้วพิภพ
Mr. Worachat Kaewpipob

บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา