นายยุทธภูมิ ขุลาหล้า

นายยุทธภูมิ ขุลาหล้า
Mr. Yutthapoom Kulalar

บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
สังกัด: งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา