โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยห้องปฏิบัติการวิชาการเคลื่อนที่ ณ 2 โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร