เกี่ยวกับเรา

 • 06 ตุลาคม 2563
 • Jatupon
 • 7592 Views
หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

         รับผิดชอบงานด้าน ระบบเครือข่ายสารสนเทศ พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ ดูแลการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมีกรอบภารกิจ ดังนี้ 🎬🎬🌏

 1. งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ
  1. การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
  2. การดูแลให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน
  3. การออกแบบและพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
  4. การดูแลให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
 2. งานพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ
  1. งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
  2. งานออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
  3. งานดูแลระบบสารสนเทศ
  4. งานดูแลบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายบริการระบบสารสนเทศ
  5. งานสนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
 3. งานดูแลการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
  1. งานให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (ในตาราง มข.30).
  2. งานให้บริการห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ (นอกตาราง มข.30)
  3. งานให้บริการห้องปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับให้บริการฝึกอบรม สัมนา จากหน่วยงานภายนอก
  4. งานดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ
  5. งานให้บริการอาจารย์และบุคลากร
 4. งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
  1. งานบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงในสำนักงาน
  2. งานติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
  3. งานติดตั้งปริ้นเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 5. งานสนับสนุนและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. งานเป็นวิทยากรฝึกอบรม
  2. งานให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด ช่อ วายุภักตร์

          ห้องสมุดช่อ วายุภักตร์ เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลาย เข้าถึงง่ายด้วยเทคนิคและเครื่องมือในการเข้าถึงสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ได้รับสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

โสตทัศนศึกษา

          บริการโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องเรียนห้องประชุม ติดตั้งเครื่องเสียง ติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์งานกิจกรรมต่างๆในมหวิทยาลัย ถ่ายวีดิโอเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ภาพนิ่งงานราชพิธี ซ่อมแซมบำรุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ ออกแบบจัดหาโสตทัศนูปกรณ์เพิ่มเติมในห้องเรียนห้องประชุม