หลักสูตร

  • 29 เมษายน 2564
  • Jatupon
  • 8185 Views

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (Bachelor of Law Program in Law)

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (Master of Laws Program in Laws)