...

คณะสหวิทยาการ รับมอบระบบสารเทศเพื่อการบริหารแผนเชิงกลยุทธ์ (Science Plan) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร SC06 (ตึกหลอด) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติ แสงอรุณ คณบดีคณะสหวิทยาการ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร รับมอบระบบสารเทศเพื่อการบริหารแผนเชิงกลยุทธ์ (Science Plan) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับ

และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หารือความเข้าใจ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการแผนเชิงกลยุทธ์ (Science Plan) โดยระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำหรับใช้งานเพื่อการบริหารจัดการด้านแผนและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านบริหารแผน และรายงานผลด้านงบประมาณ ทั้งนี้คณะสหวิทยาการ และ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจและกำหนดการและแผนดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารแผนเชิงกลยุทธ์ (Science Plan) ร่วมกัน

ประมวลภาพ

ข่าวล่าสุด