ข้อมูลสำคัญสำหรับนักวิจัย

 

ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัยของ PMU ต่างๆ https://research.kku.ac.th/pmu-news/

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ https://nriis.go.th

ทุนวิจัยที่บริหารโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น https://rad.kku.ac.th/researchfunds.php

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับทุนสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการจากภายนอกมหาวิทยาลัย https://rad.kku.ac.th/Menu_researchfunds/outside.php

ทุน R2R Routine to Research https://rad.kku.ac.th/Menu_researchfunds/institutional.php

ทุน Research Program https://rad.kku.ac.th/Menu_researchfunds/research_program.php

ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก https://rad.kku.ac.th/Menu_researchfunds/post_doctoral.php

โครงการการพัฒนานักวิจัยหลังปริญญาเอกเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร พลังงานและวัสดุชีวภาพเพื่ออนาคต https://rad.kku.ac.th/Menu_researchfunds/ipds.php

ความปลอดภัยทางชีวภาพ https://rad.kku.ac.th/Menu_support/ibckku.php

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ https://eckku.kku.ac.th/home

จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง https://ae.kku.ac.th

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา https://ip.kku.ac.th

ทุน Fundamental Fund 2567 https://kku.world/undamental