คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

 

โครงการหนองคายโมเดล

 

กองทุนวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ

 

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

  • คณะกรรมการคลีนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

 

ศูนย์เครื่องมือกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสหวิทยาการ

 

ห้อง  INNOVATION PARK NKC

 

ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ (Agritech and Innovation Center: AIC)