สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผลงานตีพิมพ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

ผศ.ดร.ผไทรัฐ พงษ์ประเทศ

Asst. Prof. Phathairat Pongpratead

ผศ.ดร.กริช แรงสูงเนิน

Asst. Prof. Grid Rangsungnoen

รศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์

Assoc. Prof. Teerawat Charoenrat

ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์

Asst. Prof. Pisek Chainirun

ผศ.ดร.รัฐการ บัวศรี

Asst. Prof. Rathakarn Buasri

ผศ.ดร.วรางคณา ถาวรวิริยตระกูล

Asst. Prof. Warangkana Thawornwiriyatrakul

ผศ.ดร.วัลภา ถมยา

Asst. Prof. Wanlapa Thomya

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ อัครางกูร

Asst. Prof. Supalak Akkaranggoon

ผศ.ดร.สิริวงษ์ เอียสกุล

Asst. Prof. Siriwong Earsakul

ผศ.ดร.สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์

Asst. Prof. Supattra Sroypetch

ผศ.จิดาภา สีบุญเรือง

Asst. Prof. Jidapa Seebunruang

อ.ดร.กิติมาพร ชูโชติ

Lecturer Kitimaporn Choochote

ผศ.ดร.จตุราพร สีหาบุตร

Asst. Prof. Chaturaporn Sihabutr

อ.ดร.ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์

Lecturer Cheewanan Wuttipan

ผศ.ดร.นุชจรินทร์ โลหะปาน

Asst. Prof. Nutchajarin Lohapan

อ.ดร.ประภัสสร ซื่อตรง

Lecturer Prapatsorn Suetrong

อ.ดร.อังค์วรา ณ สุนทร

Lecturer Angwara Na Soontorn

อ.กีรติ นิวรณุสิต

Lecturer Keerati Nivoranusit

 

อ.ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล

Lecturer Thanomsilp Jankanakittikul

 

อ.ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม

Lecturer Parichat Vongpatchim

 

อ.มณีรัตน์ การรักษ์

Lecturer Maneerat Kanrak

 

อ.อุมา ฤทธิ์ศรี

Lecturer Uma Ritsri

 

อ.ดร.กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์

Lecturer Kamontip Panyasit

 

ผศ.ดร.ทรัพย์ อมรภิญโญ

Asst. Prof. Sup Amornpinyo