สาขาวิชาสังคมศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์

 

รศ.ดร.ธเนศ วัฒนกูล

 

Assoc. Prof. Thanet Wattanakul

รศ.ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์

 

Assoc. Prof. Sakkarin Nonthapot

รศ.ดร.ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์

 

Assoc. Prof. Nattanin Ueasin

ผศ.ดร.บดี ปุษยายนันท์

 

Asst. Prof. Bodee Putsyainunt

ผศ.ดร.มัลลิกา สมพลกรัง

 

Asst. Prof. Malliga Sompholkrang

ผศ.มานิตย์ ผิวขาว

 

Asst. Prof. Manit Phiukhao

ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์

 

Asst. Prof. Bunyarit Petwisit

ผศ.ดร.อนุชา นิลประพันธ์

 

Asst. Prof. Anuchar Ninprapan

อ.ดร.ธีระวุฒิ ธีตรานนท์

 

 

Lecturer Teerawut Teetranont

Dr. John Mc Laughlin Murphy

 

Lecturer John Mc Laughlin Murphy

ผศ.ดร.ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์

 

Asst. Prof. Natthayanee Chantaplaboon

อ.ดร.พัทธนันท์ ตลาดทรัพย์

 

Lecturer Pharthanan Taladsub

อ.กล้วยไม้ พรหมดี

 

Lecturer Kluaymai Promdee

ผศ.ดร.ภาสกร อินทรารุณ

 

Asst. Prof. Passakorn Indraruna

อ.ปรัชญา หมื่นอภัย

 

Lecturer Prachya Muenapai