สาขาวิชานิติศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

 

อ.จักรวาล กลีบบัว

Lecturer Chakkawan Glebbua

ผศ.ดร.สุนทรี บูชิตชน

 

Asst. Prof. Suntaree Buchitchon

ผศ.ดามร คำไตรย์

Asst. Prof. Damorn Kumtrai

ผศ.อัจฉราพร สีหวัฒนะ

Asst. Prof. Acharaporn Seehawattana

ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ วีระพันธ์

Asst. Prof. Paramaporn Weeraphan

 

อ.ดร.บัณฑิต ขวาโยธา

Lecturer Bandit Khwayota

อ.ดร.เพิ่ม หลวงแก้ว

Lecturer Pherm Luangkaew

 

อ.ดร.ภีชญา จงอุดมการณ์

Lecturer Peachaya Jongudomkarn

 

อ.ดารณี แสงนิล

Lecturer Daranee Saengnil

 

อ.อภิรดี มิ่งวงศ์

Lecturer Apiradee Mingwong

 

Daniel Jay Mitterhoff

 

 

อ.อุมาพร กาฬแสน

Lecturer Umaporn Kalasaen

อ.คมกฤช ฟองย้อย

 

Lecturer Khomgrit Fong-yoy

อ.อุษณีย์ ตันสูงเนิน

Lecturer Ussanee Tunsungnain