ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1) ระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การบริหารงานวิจัยและงบประมาณอุดหนุนวิจัย

หน่วยงาน/ประเภท

ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์การบริหารงานวิจัยและงบประมาณอุดหนุนวิจัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1755/2559 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1208/2560 แนวปฏิบัติและขั้นตอนการให้บริการจัดการทุนวิจัยกับแหล่งทุนภายนอกต่างประเทศ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2279/2560 หลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ.2560

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 203/2561 หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1544/2563 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ

 

ทุน Research Program

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 291/2564 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและหลักเกณฑ์การจัดสรรค์ทุนวิจัยในลักษณะโปรแกรมวิจัย (Research Program)

 

ทุนอุดหนุนทั่วไป (วช.)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2415/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การขอและพิจารณาทุนวิจัย ประเภททุนอุดหนุนทั่วไปและบูรณาการวิจัย

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 920/2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 203/2561 หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ทุน R2R / วิจัยสถาบัน มข.

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2521/2558 เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรงวดเงินและการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1472/56 ปรับปรุงการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ทุนแสงซินโครตรอน

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2589/2561 รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการส่งเสริมซินโครตรอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2621/2563 รับสมัครข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

ทุนฝึกอบรมนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training) 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1575/2562 หลักเกณฑ์การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Training)

ทุนนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูง

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 3/2559 หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่มีสมรรถนะสูงเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

 

ทุน Fundamental Fund 2565

ขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณปี 2565 ผ่าน NRIIS

 

โครงการวิจัยเฉพาะกิจ (หนองคายโมเดล)

 

คู่มือการบริหารจัดการ งานวิจัยและนวัตกรรม หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

 

 

2) หลักเกณฑ์จริยธรรมการวิจัย

 

หน่วยงาน/ประเภท

ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จริยธรรมการวิจัย

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 613/2559 แนวปฏิบัติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการประพฤติผิดจริยธรรมในการดำเนินการวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย

 

การวิจัยในมนุษย์

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2563

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับท่ี 457/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับท่ี 2179/2563 โครงการวิจัยในมนุษย์ที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบเร็ว (Expedited Review Categories)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับท่ี 2178/2563 โครงการวิจัยในมนุษย์ที่เข้าข่ายการพิจารณาแบบยกเว้น (Exemption Research)

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับท่ี 2586/2563 ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

การวิจัยในสัตว์ทดลอง

พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558

 

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับท่ี 1977/2562 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

3) ด้านการบริการวิชาการ

 

หน่วยงาน/ประเภท

ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริการวิชาการ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 111/2553 หลักเกณฑ์และวิธีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจโดยได้รับค่าตอบแทน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 422/2558 การให้บริการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1755/2559 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1880/2559 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 203/2561 หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1349/2563 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับท่ี 2594/2563 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1026/2564 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้

 

โครงการตำบลบูรณาการ (U2T)

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2563

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ.2559 แล้วแต่กรณี


คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 

 

4) ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

หน่วยงาน/ประเภท

ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ.2562

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2562

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 352/2560 หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา/การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 2324/2561 อัตราค่าบริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับบุคคลภายนอก

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 715/2563 แนวทางปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก

 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 145/2564 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และเซลล์เพาะเลี้ยง