สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ผลงานตีพิมพ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

 

ผศ.ดร.มัลลิกา จันทรังษี  

Asst. Prof. Mallika Chantarangsee  

รศ.ดร.บังอร เหมัง   

Assoc. Prof. Bung-orn Hemung   

รศ.ดร.วิรัช จิ๋วแหยม 

Assoc. Prof. Wirat Jiwyam  

รศ.ดร.วีระยุทธ สุภิวงค์

Assoc. Prof. Weerayuth Supiwong 

รศ.ภาสกร แสนจันแดง 

Assoc. Prof. Pasakorn Saenjundaeng  

รศ.ดร.กฤษดา ค้าเจริญ  

Assoc. Prof. Kritsda Khajarern 

รศ.ดร.ธนัญชัย ดาศรี

Assoc. Prof. Thananchai Dasri

ผศ.ดร.ฉัตรชัย ปรีชา 

Asst. Prof. Chatchai Preecha 

ผศ.ดร.กิติยาพร พงษ์ประเทศ 

Asst. Prof. Kitiyaporn Pongpratead

ผศ.ดร.ชลธิชา มะสุใส  

Asst. Prof. Chonticha Masusai  

ผศ.ดร.ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ 

Asst. Prof. Nudtha Nithikulworawong  

รศ.ดร.ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล   

Assoc. Prof. Natcharee Jirukkakul  

ผศ.ดร.นฤมล ผิวเผื่อน 

Asst. Prof. Narumol Piwpuan  

ศ.ดร.นิภาพร เส็งคำปาน   

Asst. Prof. Nipaporn Sengkhamparn  

ผศ.ดร.นุชนาฏ ผลเกิด 

Asst. Prof. Nutchanat Phonkerd  

ผศ.ดร.ปิโยรส หงษาชาติ  

Asst. Prof. Piyorot Hongsachart   

ผศ.ดร.มานพ ศรีอุทธา  

Asst. Prof. Manop Sriuttha  

 

ผศ.ดร.รัชต โปชยะวณิช  

Asst. Prof. Ratchata Phochayavanich  

ผศ.ดร.รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์  

Asst. Prof. Ratchaneegorn Mapanao  

ผศ.ดร.วิไลลักษณ์ เครือเนตร  

Asst. Prof. Wilailuk Khrueanet

ผศ.ดร.ศุภชัย สมเพ็ชร 

Asst. Prof. Supachai Sompech 

ผศ.ดร.เจษฎา โสตถิปิณฑะ  

Asst. Prof. Jedsada Sodtiphinta  

ผศ.สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์  

Asst. Prof. Sutthiluck Kwantrairat  

ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์ 

Asst. Prof. Piyarat Itharat  

อ.ดร.รัตนสุดา ไชยเชษฐ์  

Lecturer Rattanasuda Chaiyachate  

อ.ดร.อาภากร สกุลสถาพร  

Lecturer Arpakorn Sakulsathaporn  

อ.ณชยุต จันท์โชติกุล  

Mr. Nachayut Chanshotikul  

อ.อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล  

Mr. Ayuwat Thanasate-angkool