สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

 

รศ.ดร.ประภาพิมนต์ ปริวัติ

Assoc. Prof. Prapapimon Pariwat

รศ.ดร.ชญาดา สุระวนิชกุล

Assoc. Prof. Chayada Surawanitkun

รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์

Assoc. Prof. Patareeya Lasunon

ผศ.ดร.กานดา ศรอินทร์

Asst. Prof. Kanda Sorn-in

ผศ.ดร.ณัฐพล ไตรเพิ่ม

Asst. Prof. Natthapon Traiperm

ผศ.ดร.นงราม เหมือนฤทธิ์

Asst. Prof. Nongram Muanrith

ผศ.ดร.นพคุณ บุญสิม

Asst. Prof. Noppakun Boonsim

ผศ.ดร.พรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์

Asst. Prof. Pannarat Guayjarernpanishk

รศ.ดร.วัลลภา วงศ์ศีลธรรม

Assoc. Prof. Wullapa Wongsinlatam

ผศ.ดร.ศรัญญา กัลย์จาฤก

Asst. Prof. Saranya Kanjaruek

ผศ.ดร.สาธิต กระเวนกิจ

Asst. Prof. Satit Kravenkit

รศ.ดร.อชิระ หิรัญตระกูล

Assoc. Prof. Ashira Hiruntrakul

ผศ.ดร.อริยะ นามวงศ์

Asst. Prof. Ariya Namvong

ผศ.ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน

Asst. Prof. Tawun Remsungnen

ผศ.ปโยธร อุราธรรมกุล

Asst. Prof. Payothorn Urathumkul

อ.ดร.สุกัลญา ศิริมาตร์

Lecturer Sukanya Sirimat

อ.จุมาพร โสหนองบัว

Lecturer Jumaporn Sonongbua

อ.ธนภัทร วงษ์คำจันทร์

Lecturer Tanapattara Wongkhamchan

 

อ.ศิริสุดา พลที

Lecturer Sirisuda Phonthee