สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

ผลงานตีพิมพ์ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์

 

อ.ดร.สิริกานต์ สุวรรณผู

 

Lecturer Sirikarn Suvannapoo

รศ.ดร.พงศ์ศรัญ เมธากาญจนศักดิ์

 

Assoc. Prof. Phongsarun Methakanjanasak

รศ.ดร.วัลลภา อารีรัตน์

 

 

Assoc. Prof. Wallapha Ariratana

รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต

 

 

Assoc. Prof. Rakchanok Saengpakdeejit

ผศ.ดร.ปาริชาต ทุมนันท์

 

 

Asst. Prof. Parichart Toomnan

ผศ.ดร.มาลีรัตน์ กะการดี

 

 

Asst. Prof. Maleerat Ka-kan-dee

ผศ.ดร.สิทธิชัย สอนสุภี

 

 

 

Asst. Prof. Sittichai Sonsupee

ผศ.ดร.มัชฌิมา วีรศิลป์

 

 

Asst. Prof. Machima Weerasilp

อ.ดร.วรินทิพย์ แก่นอินทร์ สีสะหมุด

 

Lecturer Warinthip Kaenin Sisamouth

อ.ดร.อังศุอร ณ หนองคาย

 

Lecturer Angsu-orn Na Nongkhai

Mr. Bruce Stewart Prenter

 

Lecturer Bruce Stewart Prenter

อ.กิตติชัย นิลอุบล

 

Lecturer Kittichai Nilubol

อ.ชญาชล เชื้อนนท์

 

Lecturer Chayachon Chuanon

อ.ชาติภร เมืองโคตร มุงคุณแสน

 

Lecturer Chaatiporl Muangkote Mungkhunsan

อ.ธีระพงษ์ บุบผาดา

 

Lecturer Thirapong Bubphada

อ.บุศยารัชต์ นิธีดีชัยวราโชค

 

 

Lecturer Bussayarat Nithideechaiwarachok

อ.ภควดี ไชยศิริ

 

 

Lecturer Phakhawadee Chaisiri

อ.อรภิยา มณีกานนท์

 

 

Lecturer Ornpiya Maneeganont

อ.ดิศราพร ผลาปรีย์

 

 

Lecturer Disaraporn Phalapree