การบรรยาย "องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน เพื่อการต่อยอด การพัฒนาโครงการวิจัย"

...

 

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง "องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนเพื่อการต่อยอดการพัฒนาโครงการวิจัย"

ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 9.30-12.00 น.

ณ ห้อง NK2415 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (อคร.1) ชั้น 4 

บรรยายโดย ดร.ศิรินาฏ ศรีจันทร์ นักวิจัยจากสถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 

งานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ข่าวล่าสุด