โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่างานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และการนำผลงานยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

...

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมในรูปแบบออนไลน์

 

✨โครงการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์

และการนำผลงานยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ✨

🎊พบกับ หัวข้อสุดปัง...ได้ทรัพย์สินทางปัญญาและได้ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นด้วย 

ตามเกณฑ์ใหม่ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564

 

……………..

 

 

1. วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.

1.หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในมหาวิทยาลัย

เวลา 09.00 - 10.3น.

วิทยากรโดย ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย

ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

1.หัวข้อ "กลยุทธ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์และสังคมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น"

เวลา 10.30 - 12.0น.

 

วิทยากรโดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

📍 Join Zoom Meeting

https://kku.world/srrqe

 

Meeting ID: 835 0660 9109

Passcode: 703269

 

 

……………..

 

2. วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา เวลา 09.00 - 12.00 น.

2.หัวข้อ "การจัดการงานวิจัยและบริหารทรัพย์สินทางปัญญาให้ตรงใจแหล่งทุนและตอบโจทย์สังคม

        เวลา 09.00 - 10.3น.

2.หัวข้อ "การส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์และการสร้างธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา

        เวลา 10.30 - 12.00 น.

 

วิทยากรโดย ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รองผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี และผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร

 

📍 Join Zoom Meeting

https://kku.world/7ju81

 

Meeting ID: 863 6530 6393

Passcode: 260227

 

 

……………..

 

 

3. วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา เวลา 09.00 - 12.00 น.

3.หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพื่อเตรียมขอตำแหน่งทางวิชาการ

        เวลา 09.00 - 10.3น.

3.หัวข้อ "การขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2564 โดยใช้ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

        เวลา 10.30 - 12.00 น.

 

วิทยากรโดย ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

และคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช)

 

📍 Join Zoom Meeting

https://kku.world/m0nfd

 

Meeting ID: 813 9859 6800

Passcode: 773351 

 

 

________________________________

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

คุณพิมพ์ใจ กอแก้ว

042415600 ต่อ 49872

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ

#คณะสหวิทยาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

#วิทยาเขตหนองคาย

#ทรัพย์สินทางปัญญา

 

ข่าวล่าสุด