โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ครั้งที่ 1

...
งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะสหวิทยาการ ขอเชิญบุคลากรคณะสหวิทยาการเข้าร่วมการอบรม " โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย " ครั้งที่ 1
✨ บรรยายโดย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
✨ พร้อม session การตอบคำถามและแนะนำการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
📍 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565
📍 เวลา 8.30-16.00 น.
📍 ณ ห้องประชุม 1403 อาคารบริหารและสำนักงาน คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

นักวิจัยทุกท่าน สามารถเข้าถึง PPT Presentation ได้ทาง Google Drive ที่แนบมานี้ https://docs.google.com/presentation/d/1-rYwaWLKgc4YlxsWol-468AzREd9Y6wJ/edit?usp=sharing&ouid=104566500708790499125&rtpof=true&sd=true

 

 

ข่าวล่าสุด