“การเขียนข้อเสนอโครงการ/ชุดโครงการวิจัย (Research Program) เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

...
คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการ/ชุดโครงการวิจัย (Research Program) เพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
วิทยากรโดย คุณปิยธิดา ถิระรณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 8.45-12.30 น.
ทางออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

 

ข่าวล่าสุด